Mr Innokentiy Zhdanov

Karlsruher Instituts für Technologie

email:  innokentiy.zhdanov@kit.edu

Video courtesy of KIT

©2019 by MICROCOMB Innovative Training Network