top of page
KIT.jpg

Mr Innokentiy Zhdanov

Karlsruher Instituts für Technologie

email:  innokentiy.zhdanov@kit.edu

Video courtesy of KIT

bottom of page